химически – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      124 Results   18 Domains
  www.daycoaftermarket.com  
Добра устойчивост на масла, греси, химически препарати, озон
Rezistenţă bună la uleiuri, unsori, produse chimice, ozon
  2 Hits ec.europa.eu  
, на други биологични или химически вещества или на свързани с околната среда фактори, например изменението на климата.
, alţi agenţi biologici şi chimici sau diferiţi factori de mediu (de exemplu, cei legaţi de schimbările climatice).
  7 Hits www.graco.com  
Пневматични химически помпи за впръскване
Pompe electrice pentru injecția de substanțe chimice
  www.abbreviationfinder.org  
Химически корпус
Chimice Corps
  www.justa.pl  
начинът на складиране на стоките следва да ги предпазва от директното въздействие на слънчеви лъчи и от въздействието на други агресивни фактори (химически средства, висока температура и др.)
modul de depozitare trebuie să asigure protecţia împotriva acţiunii directe a razelor solare precum şi împotriva acţiuni altor factori agresivi (substanţe chimice, temperatura ridicată, etc.)
  20 Hits www.bridgat.com  
Химически влакна (1)
Fibre chimice (1)
  sakerlife2.mme.hu  
2. Дипляна за фермерите, ловците, земеделските консултанти, местните лидери и политици относно целите, партньорите, работата по проекта и в частност ползването на химически препарати в селското стопанство.
Raportul de 8-12 pagini va fi întocmit în toate limbile partenerilor de proiect, şi va fi editat în 4000 de exemplare, dar în acelaşi timp va fi disponibil în format electronic (pdf) pe site-ul web al proiectului.
  www.heineken.com  
Алкохолът се получава при ферментацията на плодове, зеленчуци и зърнени култури – с други думи, когато маята или бактерията причинят ферментиране на първоначалната хранителна суровина и я видоизменят химически така, че от нея се получава алкохол.
Alcoolul se creeazã atunci când fructele, legumele sau cerealele fermenteazã, adicã atunci când fermenþii sau bacteriile provoacã fermentarea zaharurilor din produsul alimentar originar ºi transformarea din punct de vedere chimic în alcool.
  150.cargill.com  
Едновременно със зърното, фуражите, семената, маслодайните семена и меленето на царевица, дейностите включват химически препарати, какао, кафе, памук, яйца, торове, финансови услуги, брашно, сокове, малц, месо, меласа, фъстъци, нефт, свинско, домашни птици, каучук, сол, стомана, пуйки и вълна.
Cercetătorul Cargill, Julius Hendel, introduce metode ştiinţifice în domeniile de afaceri ale companiei, fapt care conduce la dezvoltarea unui Departament centralizat de cercetare. La ferma de cercetare a departamentului, metodele electronice de calcul revoluţionează comerţul cu nutreţ.
  3 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
В основата на системата е централна база-данни, управлявана от новата Европейска агенция за химически продукти със седалище в Хелзинки. Целта е да не се допусне замърсяване на въздуха, водата, почвата или сградите, да се запази биоразнообразието и да се подобри здравето и безопасността на гражданите на ЕС, като същевременно се поддържа конкурентоспособността на европейската промишленост.
Acest sistem se bazează pe o bază centrală de date, care va fi administrată de o nouă Agenţie Europeană pentru Substanţe Chimice, cu sediul la Helsinki. Scopul este acela de a evita contaminarea aerului, apei, solului sau imobilelor, de a proteja biodiversitatea şi de a îmbunătăţi sănătatea şi siguranţa cetăţenilor UE, păstrând în acelaşi timp nivelul de competitivitate a industriei europene.
  www.european-council.europa.eu  
Председателят Ван Ромпьой подчерта, че двете страни са потвърдили своя ангажимент за постигане на Целите на хилядолетието за развитие; те вече укрепват сътрудничеството си по въпроси, свързани с изменението на климата, и постигнаха съгласие по необходимостта от по-тясно сътрудничество в областта на неразпространението на оръжия и на ядрената безопасност и сигурност, в това число химически, биологични, ядрени и радиологични аспекти.
Preşedintele Van Rompuy a subliniat faptul că cele două părţi şi-au reiterat angajamentul privind îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; acestea îşi consolidează deja cooperarea privind chestiunile legate de schimbările climatice şi au convenit asupra necesităţii de a coopera mai îndeaproape în ceea ce priveşte neproliferarea armelor şi securitatea şi siguranţa nucleară, inclusiv aspectele de natură chimică, biologică, nucleară şi radioactivă.
  57 Hits www.nato.int  
Усилията да се подобрят способностите на НАТО за ядрена, биологическа и химическа защита бяха инициирани на срещата на върха в Прага през 2002 г., когато съюзниците приеха инициативи за защита от ядрени, биологически, химически и радиологични оръжия в рамките на Пражкия ангажимент за военните способности.
Eforturile de îmbunătăţire a capabilităţilor aliate în sfera apărării NBC datează încă de la Summitul de la Praga din noiembrie 2002, unde aliaţii au andorsat cinci iniţiative în domeniul apărării împotriva armelor nucleare, biologice, chimice ca parte a Angajamentelor privind Capabilităţile de la Praga. Concret, Batalionul de Apărare CBRN reprezintă o accelerare a deciziei luată la Praga în vederea întăririi capabilităţilor Alianţei, precum şi a construirii unui prototip de echipă de răspuns NBC şi a unui prototip de Laborator de Analiză NBC dislocabil.
  9 Hits www.xperimania.net  
Химическата идустрия разви също така голям брой доброволчески инициативи като програмата „Отговорна грижа” за да повиши стандартите в работата по въпросите на здравето и околната среда, както и да установи сигурна и устойчива транспортна система в пълно съответствие с регулацията. Като част от нейната програма „Отговорна грижа” индустрията публикува справочници за разпространение и работа с химически субстанции, които изискват подходящи предпазни мерки.
Industria chimică a demarat o serie de iniţiative precum programul „Protecţie responsabilă”, în scopul de ridica standardele de abordare a problemelor de sănătate şi mediu şi de a concepe sisteme de transport sigure şi durabile, potrivit reglementărilor în vigoare. În cadrul acestui program, industria de profil a publicat instrucţiuni privind distribuţia şi manipularea substanţelor chimice ce necesită condiţii speciale. Toate aceste eforturi, conjugate cu noua legislaţie europeană în domeniul substanţelor chimice (denumită REACH), garantează practicarea chimiei într-un mod mai sigur şi mai ecologic.
  www.czechtradeoffices.com  
През 2014 г. приходите й възлизат на 22 милиарда евро и повече от 116 000 души работят в тази област. Производството на основни химически вещества (64%) и производството на фармацевтични продукти (17%) имат най-голям принос от гледна точка на приходите.
Industria chimică din Republica Cehă face parte dintre principalele ramuri industriale ale acestei ţări. Încasările din acest sector, care angajează peste 116.000 de persoane, au atins în 2014 suma de 22 miliarde de EUR. Din punct de vedere ale încasărilor, cel mai amare aport îl are producţia de substanţe chimice de bază (64 %) şi producţia de medicamente (17 %). Produsele din industria chimică sunt furnizate pentru celelalte ramuri colaterale, cum ar fi industria auto, de construcţii, electrotehnică, alimentară, textilă etc. Companiile cehe produc, de exemplu, îngrăşăminte, fibre poliesterice, materiale plastice și substanțe anorganice, făcând parte dintre cei mai importanți producători din acest sector.
  www.napofilm.net  
Филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят. Целта е да се подчертае колко е важно етикетирането на химическите продукти. Напо е изправен пред задачата да използва химически вещества.
Un serial de mici scenete îl prezintă pe Napo lucrând cu substanţe chimice, inclusiv unele care sunt iritante, inflamabile, corozive, toxice sau reprezintă un pericol pentru mediu. Fiecare scenetă este urmată de o scurtă secvenţă în care se prezintă modalitatea de prevenire a accidentelor, cu ajutorul unor practici sigure de lucru. Acest film este adecvat pentru toate sectoarele, dar mai ales în cazul celor începători în probleme de formare profesională şi experienţă de muncă. Obiectivul este captarea atenţiei cu privire la importanţa etichetării produselor chimice. Napo se confruntă cu utilizarea substanţelor chimice. Prin intermediul a şase secvenţe se arată mai întâi modalitatea greşită, cu consecinţe grave, apoi modalitatea corectă, de respectare a instrucţiunilor de siguranţă. Filmul tratează şase din cele nouă simboluri de securitate şi se referă pe scurt la riscul prezentat de explozivi.