zone is – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      36 Results   18 Domains
  2 Hits www.optimiced.com  
Fireworks Zone is holding a design contest. Use your imagination and design/illustration skills to create wallpapers using Adobe Fireworks. Size: 1280×960 pixels. The theme is open, with one wallpaper per contestant.
Всичко, което се иска, е да нарисувате с вектори и оригинални ефекти във Fireworks един wallpaper 1280×960 и да го изпратите на FireworksZone. Това е!
  www.urantia.org  
in that nothing like it is to be found elsewhere in all the wide universe. This zone is characterized by enormous wave movements of an up-and-down nature and is permeated by tremendous energy activities of an unknown order.
(152.10) 14:1.8 7. Трета пространствена зона – зона на относителен покой, отделяща външния пояс от тъмни гравитационни тела от вътрешните кръгове на седемте свръхвселени.
  www.sera.de  
An optimally designed bottom zone is one of the basic requirements for conditions close to nature in aquariums. The new sera soil heating set allows setting up the aquarium bottom ground in a way that ensures splendid plant growth in a predominantly planted aquarium.
Една от основите за естествените условия в аквариума е оптимално проектираната площ . Новото подово отопление sera soil heating позовлява да създадете дънен субстрат подходящ за силно залесен аквариум. Също така и в незалесен аквариум - чисти рибни аквариуми - инсталирането на sera soil heating дава положителен ефект върху химията на водата.
  www.european-council.europa.eu  
Job creation remains a priority, and efforts to create sustainable, balanced growth will continue. "Europe's action to tackle the sovereign debt crisis faced by some members of the euro zone is clearly recognised and supported by all," said the EU statement.
По отношение на световната икономика, на срещата беше изразен оптимизъм във връзка със засилването на икономическото възстановяване. Създаването на работни места остава приоритет и усилията за генериране на устойчив и балансиран растеж ще продължат. "Действията на Европа за преодоляване на кризата на държавния дълг, пред която са изправени някои от членовете на еврозоната, се отчитат надлежно и се подкрепят от всички", гласи изявлението на ЕС.
  www.eaff.eu  
It is also the historical capital of Bohemia Proper. Situated in the north-west of the country on the Vltava River the city is home to about 1.3 million people, while its larger urban zone is estimated to have a population of nearly 2 million.
Прага е столицата на Чехия, както и най-големия град в страната. Той е на четиринадесето място по големина в Европейския Съюз. Разположен е в северозападната част на страната, по река Вълтава, и е дом на 1.3 милиона души, като е изчислено, че в най-голямата му градска част живеят близо 2 милиона души. Градът има умерен океански климат, с топло лято и студена зима.
  eaff.eu  
It is also the historical capital of Bohemia Proper. Situated in the north-west of the country on the Vltava River the city is home to about 1.3 million people, while its larger urban zone is estimated to have a population of nearly 2 million.
Прага е столицата на Чехия, както и най-големия град в страната. Той е на четиринадесето място по големина в Европейския Съюз. Разположен е в северозападната част на страната, по река Вълтава, и е дом на 1.3 милиона души, като е изчислено, че в най-голямата му градска част живеят близо 2 милиона души. Градът има умерен океански климат, с топло лято и студена зима.
  bspb-redbreasts.org  
What comes out of the discussion is that the issue with poaching and the disturbance associated with hunting is a common problem across the range. However, Bulgaria is the only country that does not have any regulation of the hunting in the key sites for the species and the lack of buffer non-hunting zone is kind of “endemic” to Bulgaria.
Основнен акцент на работата на групата е изпълнението на Плана за опазване на вида и  поради това бяха обсъдени приоритетни действия. Това, което стана ясно от дискусията е, че проблемът с бракониерството и безпокойството, свързано с лова е често срещан проблем в целия диапазон н аразпространение на вида. Въпреки това България е единствената страна, в която липсва регулиране на лова в ключовите за вида места и липсата на буферна неловна зона е "ендемичен случай" за България . МРГ подчерта необходимостта от създаване на свободни от лов зони, които ще позволят на червеногушата гъска да има сигурни места за почивка и „станции за зареждане с гориво“ по протежение на миграционния път .
  2 Hits china2ceec.org  
Both Parties shared believes that the establishment of China-CEEC Agricultural Demonstration Zone is an effective measure to deepen China-CEEC agricultural cooperation, and have expressed their satisfaction over the progress of its development.
И двете страни споделиха, че създаването на демонстрационна зона е ефективна мярка за задълбочаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ и изразиха задоволство от напредъка в нейното развитие. Страните вярват, че трансграничната електронна търговия е значим подход за популяризиране на селскостопанската продукция. Страните са готови да подкрепят съвместните логистични и изложбени центрове между Китай и страните от ЦИЕ чрез правителствата, предоставяйки насоки и благоприятни условия за развитие. По време на срещата китайската страна информира, че е създала безплатен изложбен център за селскостопански продукти от Китай и страните от ЦИЕ в зоната на пристанище Йентиен, гр. Шънджън, КНР и приветства представянето на селскостопански продукти от България.
  lifeneophron.eu  
The sub-mountainous zone is dominated by a mosaic of pasturelands, Mediterranean shrubland, forests, as well as extensive cultivations, probably comprising the most significant feeding zone for many raptor species.
Това е една от най-интересните по отношение на орнитоложката си ценност област в Гърция. Покрита е с обширни широколистни гори (дъб и бук), алпийски и субалпийски пасища и на по-ниска надморска височина - обширни обработваеми земи (детелина и зърнени култури), разделени от живи плетове, напоителни канали и потоци. В нископланинската зона преобладават мозаично разположените пасища, области със средиземноморска храстова растителност, гори, както и обширни области с културни насаждения, които вероятно представляват най-значителната хранителна зона за много грабливи птици. Широките проломи на планинските вериги и разпръснатите скални разкрития около цялата територия са от изключително значение за грабливите птици.
  www.lifeneophron.eu  
The sub-mountainous zone is dominated by a mosaic of pasturelands, Mediterranean shrubland, forests, as well as extensive cultivations, probably comprising the most significant feeding zone for many raptor species.
Това е една от най-интересните по отношение на орнитоложката си ценност област в Гърция. Покрита е с обширни широколистни гори (дъб и бук), алпийски и субалпийски пасища и на по-ниска надморска височина - обширни обработваеми земи (детелина и зърнени култури), разделени от живи плетове, напоителни канали и потоци. В нископланинската зона преобладават мозаично разположените пасища, области със средиземноморска храстова растителност, гори, както и обширни области с културни насаждения, които вероятно представляват най-значителната хранителна зона за много грабливи птици. Широките проломи на планинските вериги и разпръснатите скални разкрития около цялата територия са от изключително значение за грабливите птици.