zone which – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   8 Domains
  www.worldstory.net  
In order to find food, each day these monkeys walk 10 km in the zone which they inhabit constantly.
Всекидневно тези маймуни изминават по 10 км, в зоната която обитават постоянно, за да намерят храна.
  2 Hits manuals.playstation.net  
The LiveArea™ screen for a game displays information related to the game. Flick the LiveArea™ screen up to reveal the communication zone, which lets you communicate in real time with other users who are playing the game.
Екран LiveArea™ за дадена игра показва информация, свързана с играта. Приплъзнете нагоре екран LiveArea™, за да се разкрие комуникационната зона, която Ви позволява да общувате в реално време с други потребители, играещи играта.
  2 Hits www.euinside.eu  
Based on those, the lawmakers will adopt a report on the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen zone, which will be discussed by the Council of Ministers of the Interior. It is this Council that must make the final decision on the accession of both countries with unanimity. The problem is, as Commissioner Malmstrom noted, that “today that unanimity doesn’t exist“.
Въз основа на тях депутатите ще приемат доклад относно присъединяването на България и Румъния към Шенгенската зона, който пък ще бъде обсъден от Съвета на министрите на вътрешните работи. Именно Съветът трябва да вземе окончателното решение за приемането на двете страни, при това с единодушие. Проблемът е, както отбеляза и еврокомисарят Малмстрьом, че „днес такова единодушие няма”.
  china2ceec.org  
SF Express has more than 400,000 employees around the world and operates over 46 charter flights and has no presence in Europe yet. The company has over 1 billion customers in China and cooperates with most of the electronic platforms and payment systems in Asia. So far, the products they supply and distribute are mostly Chinese, from which they are also interested in participating in the project of the 16th Logistic Hub and the Pavilion for E-Commerce in Agricultural and Other Products - Plovdiv, Trakia Economic Zone, which would allow them to expand their business and markets.
Ес Еф Експрес имат повече от 400 000 служители по света и оперират над 46 чартърни полета, като засега нямат представителство в Европа. Компанията има над 1 млрд. клиенти в Китай и си сътрудничи с повечето електронни платформи и разплащателни системи в Азия. До момента продукцията, която доставят и разпространяват е предимно китайска, от където е продиктуван и интереса им към участие в проекта на ЦНСССКЦИЕ „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив, Тракия икономическа зона, който би им позволил да разширят дейността и пазарите си.
  lifeneophron.eu  
The oak zone (300-800 m) dominated by Quercus frainetto, Quercus pubescens and Quercus dalechampii; the fir-beech zone (800-1,000 m) with typical species such as Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; the Black Pine zone which extends in mixed stands within the previous and following vegetation zones; and finally the coniferous forest zone above 1,000 m dominated by mixed stands of Scots Pine, Norway Spruce and Silver Birch.
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.
  www.lifeneophron.eu  
The oak zone (300-800 m) dominated by Quercus frainetto, Quercus pubescens and Quercus dalechampii; the fir-beech zone (800-1,000 m) with typical species such as Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; the Black Pine zone which extends in mixed stands within the previous and following vegetation zones; and finally the coniferous forest zone above 1,000 m dominated by mixed stands of Scots Pine, Norway Spruce and Silver Birch.
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.