zone – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      895 Results   129 Domains
  www.icygen.com  
Sleep Zone
SLEEP ZONE
  2 Hits www.eltrakbulgaria.com  
The first prize was awarded to the Sofia Ring Road - West Rainbow Project, second to Bulgaria Transit Roads, Lot 14 "Asenovgrad - Smolyan" and Third Prize - Renovation of Urban Living Environment in Northern Industrial Zone and Southern Industrial Zone, Bourgas.
Управителят на „Елтрак България“ – инж. Пламен Стойчев, връчи наградите в категорията „Транспортна пътна инфраструктура“. Първа награда се присъди на проекта Софийски околовръстен път - Западна дъга, втора за България Транзитни пътища, Лот 14 „Асеновград - Смолян“ и Трета награда – Обновяване на градска жизнена среда в Северна промишлена зона и Южна промишлена зона, Бургас.
  global.bg  
The key advantage of implementing these solutions is the availability of straight through processing during transaction execution via integration with ERP, Treasury and other systems. MultiCash users have the option to benefit from the unified zone for SEPA euro payments.
Предимство при внедряване на решенията е осигуряване на непрекъснатост при изпълнение на транзакциите (straight through processing) чрез интегриране с ERP, Treasury и други системи. Потребителите на MultiCash имат възможност да се възползват пълноценно от единната зона за SEPA плащания в евро.
  3 Hits blog.counter-strike.net  
Well, for starters, there are only two hostages now. (They’re not hiding out where they used to be, either, so check your radar.) Another tweak: CTs now only have to bring one of the two hostages to the Rescue Zone to win.
Как? Е, като за начало, вече има само два заложника (те не се крият на обичайното място, затова проверявайте радара си). Друго изменение: Контра-Терористите вече трябва да занесат един от двата заложника до зоната за спасяване, ако искат да спечелят.
  8 Hits food-exhibitions.bg  
For yet another year the specialized Bio Zone and Diet & Fitness Zone aroused great interest among the visitors by presenting new, interesting certified biological products, as well as healthy eating and sports regime.
За поредна година специализираните БИО ЗОНА и Зона Диета & Фитнес предизвикаха голям интерес сред посетителите, като представиха нови, интересни сертифицирани билогични продукти, както и такива за здравословно хранене и спортен режим.
  2 Hits www.hotelvittoriamilano.it  
NO Zone Area C
Zona NO Area C
  10 Hits www.european-council.europa.eu  
- The entry into the EU of the Western Balkans - a war zone 15 years ago - is the last great work of peace in the continent.
- Влизането на Западните Балкани в ЕС - допреди 15 години военна зона - е най-новото голямо постижение на мира на нашия континент.
  9 Hits welcome.heilbronn.de  
>Low emission zone
>Зелена зона
  65 Hits china2ceec.org  
Meeting with representatives from China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Среща с представители от Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия
  soindependentfilmfest.com  
In a society close to our own, where the importance of nature is perceived differently, Chrome and the “Earth Brigade” attempt to maintain order inside the zone for which they are responsible.
В общество, подобно на нашето, в което важността на природата се приема по различен начен, Хром и „Земната бригада“ се опитват да поддържат реда в зоната, за която отговарят.
  2015.animationfest-bg.eu  
Organizers: BAICAA - Proiko Proikov 1303 Sofia, 8 Zone B-5, en. A, 9 floor., ap. 46 mobile: +359 887 301 207 phone/fax: +359 2 829 20 17 phone: +359 2 929 45 00
Организатори: БАНХА "Пройко Пройков" град София 1303, Зона Б-5, бл. 8, вх. А, ет. 9, ап.46 мобилен: +359 887 301 207 тел./факс: +359 2 829 20 17 тел.: +359 2 929 45 00
  2 Hits 2017.animationfest-bg.eu  
Organizers: BAICAA - Proiko Proikov 1303 Sofia, 8 Zone B-5, en. A, 9 floor., ap. 46 mobile: +359 887 301 207 phone/fax: +359 2 829 20 17 phone: +359 2 929 45 00
Организатори: БАНХА "Пройко Пройков" град София 1303, Зона Б-5, бл. 8, вх. А, ет. 9, ап.46 мобилен: +359 887 301 207 тел./факс: +359 2 829 20 17 тел.: +359 2 929 45 00
  4 Hits balkani.org  
Setting of information boards promoting the biodiversity of the proposed zone among the park visitors;
Поставяне на информационни табла, популяризиращи сред посетителите на парка биоразнообразието в предложената зона;
  3 Hits www.sme.bg  
Support Act: BILL BRUFORD’S EARTHWORKS, ZONE C, JAZZABEL
СЪПОРТ: BILL BRUFORD’S EARTHWORKS, ZONE C, JAZZABEL
  www.dropzone.bg  
Drop Zone
Летателен център
  14 Hits iec.bg  
Address: Varna 9000, South Industrial Zone
Адрес: Varna 9000, South Industrial Zone
  www.tourinfo.bg  
Black Sea climate zone, cool summer, mild and damp winter.
черноморска климатична зона, прохладно лято, мека и влажна зима.
  2 Hits ceipam.eu  
Create BIND DNS zone
Създаване на BIND DNS зона
  8 Hits www.kapsch.net  
It combines minimal, unobtrusive street furniture with the ability to operate in congested, stop & go and undisciplined traffic conditions (switching of lanes and overtaking within the system zone), meeting the requirements of either passage-based or period-based charging schemes.
Kapsch Град (Kapsch City) е многолентова свободнопоточна таксуваща и правоприлагаща система (MLFF) за градската среда, където е желателно да има минимално и ненатрапващо се улично оборудване, но в същото време да има възможност за работа в задръствания, прекъсващ и нерегулиран трафик (смяна на ленти и изпреварване в системната зона), при съответствие с изискванията на схемите за таксуване, базирани на пропътувано разстояние или период.
  3 Hits www.agrolink.org  
Transition plan includes several elements, ranging from the analysis of soil and identify any steps to technological change. The recommendations of the consultant to include elements of the landscape buffer zone and the economy.
След преминаването на преходен период (две години за едногодишните и три години за многогодишните) стопанството може да получи сертификат и съответно и продуктите от него да бъдат означени като “органични”. В областта на животновъдството са възможни и по-кратки периоди на преустройство, ако са изпълнени точно всички разпореждания за съобразено с вида на животното отглеждане. Планът за преход включва редица елементи, като се започне от анализа на почвата и се набележат всички стъпки към технологичните промени. В препоръките на консултанта се включват и елементите на ландшафта и буферната зона на стопанството.
  3 Hits www.raredis.org  
This fragile skin is particularly vulnerable to damage from mild friction, causing the blisters which are the characteristic feature of the condition. Blisters form by cytolysis in the epidermis or basement membrane zone of the skin.
Към нашата база данни е добавено ново рядко заболяване – Булозна епидермолиза. Терминът Булозна епидермолиза (ЕВ) обединява група клинично и генетично хетерогенни, наследствено обусловени кожни заболявания, които се характеризират с фражилност на кожата и лигавиците. Заболяването започва непосредствено или скоро след раждането и се представя с мехури върху кожата и лигавиците, възникващи след незначителен натиск и триене, а понякога и спонтанно. Мехурите причиняват непрекъсната болка и дискомфорт. Ерозиите оздравяват бавно и често оставят белег след заздравяването си. Образуването на мехури при пациентите с ЕВ се дължи на генетично обусловени дефекти в структурите на епидермиса, дермо-епидермалната гранична зона и дермата. При здрави хора мехури се образуват само при значително триене върху кожата (например върху петите след по-дълга разходка с неудобни обувки). При пациентите с ЕВ мехури могат да се образуват при извършване на съвсем обикновени движения – обличане и събличане на дрехите, незначително триене и натиск, при падане и др. За да получите пълното описание на болестта напълно безплатно натиснете тук и попълнете съответния модул. Описанието е подготвено от нашия консултант по дерматология – д-р Ивелина Йорданова, дм.
  7 Hits www.sera.de  
Swimming zone
Зона на плуване
  12 Hits bulgartransgaz.bg  
Customer zone
Зона за клиенти
  5 Hits www.bulgartransgaz.bg  
Customer zone
Прозрачност
  54 Hits www.forexagentreviews.com  
Zone Options Serbia
Zone Options преглед
  49 Hits www.speedy.bg  
ZONE 3
ЗОНА 3
  www.svilosa.bg  
172 hectares in the industrial zone
172 хектара, в индустриалната зона
  2 Hits akorda.kz  
“The Information Technology Park” Special Economic Zone has been established by the presidential decree dated August 18, 2003.
«Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 18 тамыздағы Жарлығымен құрылған болатын.
  2 Hits www.restaurant.bg  
Kids zone
Детски кът
  hotspott.vratza.com  
Game zone
Вицове
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow