zones – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      339 Results   72 Domains
  www.britishcouncil.bg  
Practice zones with e-books to prepare you for the Listening, Reading, Writing and Speaking tests
онлайн учебници за подготовка за компонентите слушане, четене, писане и говорене
  27 Hits www.euinside.eu  
conflict zones like the Middle East, Darfur and Congo. With regard to the Middle East where Israel is blocking the aid deliveries for the Gaza Strip, Christalina Gheorghieva explained that 1 of the reasons behind this blockade was Israel's fears that humanitarian deliveries often contain double application goods.
конфликти зони като Близкия изток, Дарфур и Конго. По отношение на Близкия изток, където Израел блокира доставката на хуманитарна помощ, Кристалина Георгиева обясни, че 1 от причините за тази блокада е опасението на Израел, че в хуманитарните доставки има стоки, които са с двойно предназначение. Затова тя предложи Израел да състави отрицателен списък със стоките, които не позволява да бъдат внасяни, както и положителен списък, което би облекчило ситуацията.
  2 Hits riskmonitor.bg  
If this information is not swiftly swept under the rug, it promises a long series of secondary tidal waves. The preliminary estimates of the money hidden in offshore zones vary between 21 and 32 trillion dollars.
Ако не бъдат преждевременно заглушени, вторичните трусове на това разкритие обещават мощни сътресения. Оценката на средствата, укрити в офшорни зони варира между 21 и 32 трилиона долара. Първите съобщения са обещаващи с имена като Жан-Жак Ожер, ковчежник в изборната кампания на френския президент Оланд, Олга Шувалова, съпруга на руския вицепремиер Игор Шувалов и други от техния ранг. Българската публика също има шанс да обогати познанията си за националния капитал зад граница.
  www.bscc.bg  
On 8 September 2011 the office planning and design showroom of the Swiss-Bulgarian company Workspace was packed with guests who had come to celebrate the company's second anniversary. In 5 different showroom zones the guests had the chance to learn from specialists from England, Germany, Switzerland and Bulgaria about the latest concepts of ergonomics at the work space.
На 8 септември шоурумът за офис планиране и дизайн на българо-швейцарската компания Workspace  се препълни с гости, дошли да отпразнуват втория рожден ден на компанията. В 5 различни зони на шоурума, гостите имаха възможност да научат от специалисти от Англия, Германия, Швейцария и България най-новите концепции за ергономията на работното място.
  bscc.bg  
On 8 September 2011 the office planning and design showroom of the Swiss-Bulgarian company Workspace was packed with guests who had come to celebrate the company's second anniversary. In 5 different showroom zones the guests had the chance to learn from specialists from England, Germany, Switzerland and Bulgaria about the latest concepts of ergonomics at the work space.
На 8 септември шоурумът за офис планиране и дизайн на българо-швейцарската компания Workspace  се препълни с гости, дошли да отпразнуват втория рожден ден на компанията. В 5 различни зони на шоурума, гостите имаха възможност да научат от специалисти от Англия, Германия, Швейцария и България най-новите концепции за ергономията на работното място.
  www.landforlife.org  
The installation of artificial nests is an important part of the conservation activities under the project to improve the breeding and foraging habitats of the species. A total of 40 artificial nests will be installed in Natura 2000 zones, Sakar, Derventski vazvishenia, Zapadna Strandzha, Kamenski Bair and Adata – Tundzha.
Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“.
  cls-sofia.org  
The aim of the Kosovo Effect Group project was to evaluate the risks throughout the status negotiating process as well as to outline the possible effects of Kosovo's new status both on the Balkan region and on other countries in Europe's neighborhood. Treating the solution to the Kosovo status as a model for ‘frozen conflict zones' like South Osetia, Abhasia or Trasnistria, was a major risk anticipated by the project.
Целта на проекта Kosovo Effect Group бе да оцени рисковете при преговорния процес, както и да очертае възможните ефекти от новия статус на Косово както за Балканите, така и за други страни от периферията на Европа. Разглеждането на статуса на Косово като модел за "зоните със замразени конфликти" като Южна Осетия, Абхазия или Приднестровието, бе значителен риск, поет от проекта.
  www.cls-sofia.org  
The aim of the Kosovo Effect Group project was to evaluate the risks throughout the status negotiating process as well as to outline the possible effects of Kosovo's new status both on the Balkan region and on other countries in Europe's neighborhood. Treating the solution to the Kosovo status as a model for ‘frozen conflict zones' like South Osetia, Abhasia or Trasnistria, was a major risk anticipated by the project.
Целта на проекта Kosovo Effect Group бе да оцени рисковете при преговорния процес, както и да очертае възможните ефекти от новия статус на Косово както за Балканите, така и за други страни от периферията на Европа. Разглеждането на статуса на Косово като модел за "зоните със замразени конфликти" като Южна Осетия, Абхазия или Приднестровието, бе значителен риск, поет от проекта.
  plovdiv2019.eu  
The platform that includes the integration of ethnic and minority groups and aims to bring together different generations and social groups and to overcome the borders of the isolated territories and zones.
Платформата включва теми за интеграция на етноси и малцинства, цели свързване на поколения и социални групи, премахване границите между изолирани територии и зони.
  9 Hits machtech.bg  
January Issue: Konya 1st,2nd and Büsan Organized Industry Zones (OIZs)
Разпределение на организираните индустриални зони в страната.
  41 Hits www.investbg.government.bg  
Catalogue of industrial zones
Офис площи и индустриални терени
  9 Hits www.sera.de  
Perfect plant growth, simultaneous reduction of pollutants and avoiding rot zones within the aquarium soil are the results.
Резултатът е перфектен растежа на растенията, заедно с намаляването на замърсители, както и за предотвратяване на гниещи зони в пода на аквариума .
  9 Hits www.kapsch.net  
Low Emission Zones
Зони с ниски емисии
  9 Hits china2ceec.org  
From today China eases rules in free trade zones
От днес Китай облекчава правилата в зоните за свободна търговия
  2 Hits blog.counter-strike.net  
– Adjusted size of buy zones for both CT and T’s.
– Коригиран е размера на зоните за купуване както при КТ, така и при Т.
  www.speedy.bg  
Zones and delivery terms
Зони и време на доставки
  welcome.heilbronn.de  
Please observe the parking time restrictions. Heilbronn is divided up into 37 resident parking zones. The parking permit allows you to park your vehicle in a designated parking space of the given resident parking zone.
Над 6000 паркоместа са на разположение на посетителите на центъра на Хайлброн. Наред със закритите паркинги, извън зоните за паркиране за живущи можете да паркирате срещу такса. Билети се теглят от разположените наоколо автомати за паркиране. Моля спазвайте разрешеното време за паркиране. Хайлброн е разделен на 37 зони за паркиране за живущи. С картата за паркиране (Parkausweis) Вие имате право да паркирате в определената зона, на посочените места за паркиране за живущи. Не можете да имате претенции за точно определено паркомясто. Карта за паркиране може да получите в гражданските служби срещу заплащане.
  bg.mumnet.com  
In total, Militzer & Münch Maroc now has 42,000 square meters of space, a staff of 90 works for Militzer & Münch Maroc. “Our locations at the country’s busiest trade zones allow us to organize the goods flows in a perfect way and to offer fast logistic handling”, Antoniotti says.
“The demand from customers in Germany and Switzerland for transport services from and to Algeria is growing”, says Dr. Lothar Thoma. This development is seen for instance in the fields of consumer goods, products for the automotive sector, the aviation and pharmaceutical industries. “The goods that are shipped every day from Germany and Switzerland to the Maghreb states or vice versa from there to the two European countries are handled via our location in Genoa, Italy, in Spain via our partner in Algeciras and in France via our branch office in Marseille.”
  7 Hits www.lifeneophron.eu  
Four vegetation zones occur in the area. The oak zone (300-800 m) dominated by Quercus frainetto, Quercus pubescens and Quercus dalechampii; the fir-beech zone (800-1,000 m) with typical species such as Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; the Black Pine zone which extends in mixed stands within the previous and following vegetation zones; and finally the coniferous forest zone above 1,000 m dominated by mixed stands of Scots Pine, Norway Spruce and Silver Birch.
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.
  3 Hits www.christiananswers.net  
And it predicts that little or no movement would be measurable between plates today, because the movement would have come almost to a standstill when the entire pre-flood ocean floor was subducted. From this we would also expect the trenches adjacent to subduction zones today to be filled with undisturbed late-flood and post-flood sediments, just as we observe.
Външности на мантейното моделиране на Баумгарднър са самостоятелно дупликирани и така че проверени от други.19 Също така, моделирането на Баумгарднър предсказва че понеже тази термична избягваща свежданост на студените океански кристални плочки на пода са станали относително скоро, през потопа (около преди 5000 години), тогава тези плочки не биха имали достатъчно време оттогава да бъдат пълно асималирани в околната мантия. Така че, доказателство за плочки над мантийно-сърцевинната граница (до която са потънали) биха все още намерени. Наистина, доказателство за такива неасимилирани относително студени плочки е намерено в сеизмични учения.20
  4 Hits www.bioselena.com  
Entitled "Linking Nature Protection and Sustainable Rural Development" , the four-year project will be jointly implemented by four Swiss and seven Bulgarian partners including the Ministry of Agriculture and Foods in nine Natura 2000 zones in the Western and Central Balkan Range.
Проектът се изпълнява по програма „Европа за гражданите”, Под-програма 4.4: Младежта в действие – Проекти насърчаващи иновациите и качеството. Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е официален партньор по проекта заедно със седем други организации от различни държави. Биоселена в сътрудничество с местни власти и местни сдружения на земеделските стопани ще идентифицират и ще се свържат с биологични фермери, желаещи... още»
  www.deltastock.com  
Support: Price areas where interest in buying dominates over interest in selling represent support levels. Static support zones have the highest levels of significance, whose value does not change over time; for example, the lows in the uptrend and the lower limits of the range phase.
Подкрепа: Ценовите зони, при които интересът към покупки доминира над този към продажби, представляват нива на подкрепа. С най-висока степен на значимост са статичните зони на подкрепа, чиято стойност не се променя с времето – например, дъната в състава на възходящ тренд и долната граница на рейнджова фаза. Линия, построена през дъната на един възходящ тренд, дефинира динамична подкрепа, чиято стойност нараства постоянно с развитието на тренда.
  www.ecb.europa.eu  
Landscaping will be carried out in accordance with the plans drawn up by the Swiss landscape architects, Vogt. These are based on a fluid interplay between the requisite site access zones and the topographical elements of the landscaped park area.
Оформянето на ландшафта ще бъде направено в съответствие с проектите, създадени от швейцарските ланшафтни архитекти Vogt. В основата на проектите е плавното взаимодействие между необходимите зони за достъп до мястото и топографските елементи на ландшафтното парково пространство.
  9 Hits www.nato.int  
Initially, Taliban commanders mainly confined themselves to taxing drug shipments that moved through their control zones, and later began providing protection for opium shipments and heroin refineries.
В началото талибанските командири се задоволяваха да налагат данък върху пратките наркотици, преминаващи през контролираните от тях зони, но по-късно започнаха да осигуряват и защитата на рафинериите за опиум и хероин, които никнат като гъби по завладените от бунтовниците земи.
  www.gornalipnitsa.com  
Maria Palova tells us about: “I realize that there are energetic zones at this ground, which functionate. Sometimes they are close, after that they start again. The temple “St. Ivan Rilski” is exactly such energetic zone.
Мария Палова разказва: "Разбрах, че има енергийни зони по земята, които функционират. В определени моменти биват затворени, след това отново се включват. Именно параклисът "СВ. Йоан Рилски" е такава енергийна зона".
  2 Hits www.azaliahotel.com  
The whirlpool bath combines the aroma effect of the water streams, aimed at body’s reflection zones with the healthy influence of the minerals rich water. The toning effect is guaranteed.
Представлява ръчен подводен масаж с насочена струя. С регулиращо налягане терапистите обработват последователно мускулните групи и рефлекторни зони. Използва се за възстановяване след физическо натоварване и мускулни травми. С тангентора се постига тонизиращ и възстановяващ ефект.
  4 Hits childhub.org  
Hungary returned 190 persons in December, more than during any other month in 2016. This figure does not include the number of applicants rejected in the transit zones.
Унгария е върнала 190 души през декември, повече, отколкото през всеки друг месец през 2016 г. Тази цифра не включва броя на отхвърлените кандидати в транзитните зони.
  2 Hits www.sofia2019.bg  
On the territory of Sofia municipality there are 7 zones of national ecological network Natura 2000. Sofia can be crossed only through its  parks, according to a city resident.
На територията на Столична община има 7 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000. София може да бъде прекосена само през паркове, според жител на града.
  www.bridgat.com  
Alloy bracelet with fold-over clasp Digital and analog dual time zones Multifunction digital watch for businessmen SPECIFICATIONS Type Men’s wristwatch Model 1021 Movement D..
Алуминиеви гривна с пъти над закопчалка Цифрови и аналогови двойствен часови зони Мултифункционален Дигитален часовник за бизнесмени СПЕЦИФИКАЦИИ Тип Мъжки часовник Модел 1021 Движение ..
  prototype.sofia2019.bg  
On the territory of Sofia municipality there are 7 zones of national ecological network Natura 2000. Sofia can be crossed only through its  parks, according to a city resident.
На територията на Столична община има 7 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000. София може да бъде прекосена само през паркове, според жител на града.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow