services for – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      16 Results   5 Domains
  6 Hits www.google.cn  
We may combine personal information from one service with information, including personal information, from other Google servicesfor example to make it easier to share things with people you know. We will not combine DoubleClick cookie information with personally identifiable information unless we have your opt-in consent.
Kungenzeka sihlanganise imininingwane yomuntu esuka kwenye ohlelweni lwe-Google iya kolunye – isibonelo ukwenza kube lula ukwabelana izinto nabantu obaziyo. Ngeke sihlanganise imininingwane ye-cookie ye-DoubleCick kanye nemininingwane yomuntu ehlonzekayo ngaphandle uma uvumile.
  2 Hits maps.google.no  
We may combine personal information from one service with information, including personal information, from other Google servicesfor example to make it easier to share things with people you know. We will not combine DoubleClick cookie information with personally identifiable information unless we have your opt-in consent.
Kungenzeka sihlanganise imininingwane yomuntu esuka kwenye ohlelweni lwe-Google iya kolunye – isibonelo ukwenza kube lula ukwabelana izinto nabantu obaziyo. Ngeke sihlanganise imininingwane ye-cookie ye-DoubleCick kanye nemininingwane yomuntu ehlonzekayo ngaphandle uma uvumile.
  2 Hits maps.google.it  
We may combine personal information from one service with information, including personal information, from other Google servicesfor example to make it easier to share things with people you know. We will not combine DoubleClick cookie information with personally identifiable information unless we have your opt-in consent.
Kungenzeka sihlanganise imininingwane yomuntu esuka kwenye ohlelweni lwe-Google iya kolunye – isibonelo ukwenza kube lula ukwabelana izinto nabantu obaziyo. Ngeke sihlanganise imininingwane ye-cookie ye-DoubleCick kanye nemininingwane yomuntu ehlonzekayo ngaphandle uma uvumile.
  2 Hits www.google.com.mt  
We may combine personal information from one service with information, including personal information, from other Google servicesfor example to make it easier to share things with people you know. Depending on your account settings, your activity on other sites and apps may be associated with your personal information in order to improve Google’s services and the ads delivered by Google.
Kungenzeka sihlanganise ulwazi lomuntu siqu kusuka kwenye isevisi, okubandakanya iminingwane yabantu, kusuka kwamanye amasevisi e-Google - isibonelo ukuze kubelula ukwabelana izinto nabantu obaziyo. Kuye ngezilungiselelo zakho ze-akhawunti yakho, umsebenzi wakho kwamanye amasayithi nezinhlelo zokusebenza zingahlotshaniswa nolwazi lwakho lomuntu siqu ukuze kuthuthukiswe amasevisi e-Google kanye nezikhangiso ezilethwa yi-Google.
  4 Hits www.google.fr  
Don’t misuse our Services. For example, don’t interfere with our Services or try to access them using a method other than the interface and the instructions that we provide. You may use our Services only as permitted by law, including applicable export and re-export control laws and regulations. We may suspend or stop providing our Services to you if you do not comply with our terms or policies or if we are investigating suspected misconduct.
Ungazixhaphazi izinhlelo zethu Isibonelo, ungagxambukeli ohlelweni lwethu noma uzame ukufinyelela kulona usebenzisa indlela noma imiyalelo ehlinzekwe ithina. Ungasebenzisa izinhlelo zethu ngendlela egunyazwe umthetho kuphela, okubandakanya imithetho yokulawula ukuthumela nokwamukela izinto. Kungenzeka simise okwesikhasha noma siyeke ukuhlinzeka izinhlelo zethu kuwena uma ungahambisani nemibandela noma imigomo yethu noma uma siphenya ngokungaziphathi kahle okusolwayo.