view – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   2 Domains
  5 Hits maps.google.it  
Last modified: June 24, 2013 (view archived versions)
Kugcine ukubuyekezwa 24 Juni 2013 (buka izinhlobo ezilondoloziwe)
  www.google.co.za  
View all content critically. Just because you see it online, there’s no guarantee that it’s true. Children should learn how to distinguish reliable sources from unreliable ones and how to verify information that they find online.
Bukisisa konke okuqukethwe.Ngoba nje ukubona ku-inthanethi, akunasiqinisekiso sokuthi kuyiqiniso. Izingane kufanele zifunde ukuthi zingahlukanisa kanjani imithombo ethembekile kwezingathembekile, nokuthi zingaluqinisekisa kanjani ulwazi eziluthola ku-intanethi. Qinisekisa ukuthi izingane ziyazwisisa ukusika nokunamathisela okuqukethwe ngqo kusuka kuwebhusayithi okungaba ukusebenzisa umqondo womunye.