човешките ресурси – Romanian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      22 Results   9 Domains
  www.nepcon.org  
Тя има повече от 20 години опит в неправителствения сектор, със значителен опит, включително предишна работа в областта на развитието, комуникациите, човешките ресурси и организационното управление.
Inainte de a se alatura lui Maersk in 2009, a lucrat ca Director Conservare la WWF Danemarca, coordonand activitatea lor la nivel national si international cu privire la schimbarile climatice si dezvoltare sustenabila.
  eeas.europa.eu  
За ЕС международното сътрудничество в областта на образованието и обучението има четири основни цели: подкрепа за модернизацията в страните извън ЕС; популяризиране на общи ценности между различни народи и култури; развитие на ЕС като център за високи научни постижения; подобряване на човешките ресурси в ЕС чрез взаимно учене и обмен на добри практики.
Prin activităţile de cooperare internaţională în materie de educaţie şi formare profesională, UE urmăreşte: să sprijine modernizarea în ţările terţe; să promoveze valori comune pentru popoare şi culturi diferite; să consolideze rolul UE ca centru de excelenţă; să dezvolte potenţialul resurselor umane din UE prin învăţare reciprocă şi schimb de bune practici.
  5 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Скоро ще бъдат въведени редовни годишни процедури за подбор на договорно наети лица за ограничен брой общи профили като секретари, административен персонал, персонал в областта на човешките ресурси, финансови мениджъри, одитори, специалисти в областта на информационните технологии и телекомуникациите.
În curând se vor organiza proceduri anuale de selecţie a personalului contractual, în anumite domenii generale precum: secretariat, administraţie, resurse umane, gestionare financiară, audit, IT şi telecomunicaţii.
  www.chipita.com  
Като отговорен работодател, ние инвестираме в развитието на модерни, постоянно обновяващи се и усъвършенствани системи за управление на човешките ресурси. Ние признаваме и награждаваме усилията и резултатите и осигуряваме безопасна, недискриминационна работна среда за нашите служители.
Ca angajator responsabil, investim în dezvoltarea de sisteme de gestionare a resurselor umane moderne, actualizate şi îmbunătățite în mod constant. Recunoaștem și răsplătim efortul și rezultatele și oferim personalului nostru un mediu de lucru sigur, non-discriminatoriu.
  www.meshartility.eu  
За да гарантира високото качество на предлаганите услуги и постоянното му повишаване, Sogesca залага на човешките ресурси, които са променливата, която най-силно характеризира и влияе върху процеса на предоставяне на услуги.
Sogesca a fost fondată în 1986 pentru a oferi servicii de consultanta de mediu pentru organisme publice și întreprinderi industriale. Pentru a garanta fiabilitate ridicată și îmbunătățirea continuă a serviciilor lor, Sogesca a stabilit să se bazeze pe resursele umane, deoarece acestea sunt variabile care caracterizează cea mai mare parte și influențează procesul de prestare a serviciilor.
  ec.europa.eu  
Българската държавна администрация получава подкрепа чрез проект, финансиран по линия на ЕСФ, за модернизиране на управлението на човешките ресурси.През 2013 г. ще стартира единен информационен портал, който ще подобри в значителна степен вътрешния подбор, идентифицирането на нуждите от обучение и наемането на държавни служители.Това ще даде възможност на служителите бързо да откриват свободните позиции, от които се интересуват, а същевременно ведомствата ще могат да откриват – по един прозрачен начин – необходимите експерти за конкретни задачи.Чрез проследяване на индивидуалното кариерно развитие, системата ще мотивира служителите да показват добри резултати, като в същото време мениджърите по човешки ресурси ще могат да откриват хора с потенциал.Инициативата е в съответствие с основната цел на правителството за изграждане на модерна държавна администрация – около 300 служители и ръководители от звената по човешки ресурси от цяла България ще бъдат обучени за работа със системата.
Government administration is getting a boost in Bulgaria with an ESF co-funded project for modernising human resources management. A single information portal is to be launched in 2013 which will greatly improve the internal selection, training needs and deployment of civil servants. This will allow staff to quickly identify vacancies of interest, while the administration can find – in a transparent manner – the expertise needed for particular tasks. By tracking individual career development, the system will motivate staff to perform well, while allowing HR managers to identify those with potential. The initiative is in line with the government’s goal to build a modern state administration – some 300 HR administrators from across Bulgaria will be trained to use the system.
  10 Hits www.nato.int  
В редица случаи предимството се корени в използването на нововъведение в някой от основните компоненти на способностите. Като примери могат да се цитират римската фаланга (новост в организацията), барута (технологична новост), криптографията (нов процес) и професионалните армии (новост в човешките ресурси).
În multe cazuri, sursa acestui avantaj în cadrul competiţiei a fost exploatarea unei inovaţii, într-una dintre componentele principale ale capabilităţii. Exemplele includ falanga romană (inovaţie organizaţională), praful de puşcă (inovaţie tehnologică), criptografia (inovaţie la nivelul proceselor) şi armatele profesionale (inovaţie la nivelul oamenilor). Totuşi, în unele situaţii, numai inovaţia la nivelul componentelor nu este adecvată pentru a spori semnificativ capabilitatea de ducere a războiului. Acesta este deseori cazul atunci când inovarea tehnologică permite îmbunătăţirea într-o măsură oarecare a performanţelor doar pe o anumită dimensiune vitală a ducerii războiului. Aşa s-a întâmplat cu aviaţia purtată (raza tactică), războiul mecanizat (viteza de manevră) şi apărarea anti-aeriană (raza de detecţie). În toate aceste cazuri, au fost necesare diferite combinaţii ale inovaţiilor la nivelul tehnologiilor, proceselor, formelor de organizare şi al oamenilor, pentru a realiza noua capabilitate de ducere a războiului. Aceste exemple subliniază provocările asociate identificării şi exploatării noilor surse de putere pentru dezvoltarea noilor capabilităţi. De asemenea, acestea pun în lumină factorii de succes ai transformării militare.