zulk – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      341 Results   19 Domains
  12 Hits www.applet-magic.com  
Schijnt de vroegere implementatie van Mondrian van neoplasticism tam in vergelijking met zijn recenter werk. Zulk een vroege werk (1917) is zijn Samenstelling III met de Vliegtuigen van de Kleur.
Mondrians mer tidiga implementering av neoplasticismen förefaller tam vid jämförelse till hans mer sena arbete. Ett sådan tidigt arbete (1917) finnas hans sammansättning III med färghyvlar.
  www.showtex.com  
High Arctic is een atypische tentoonstelling zonder touchscreens, zonder statische foto’s of panelen met tekst. Het is de eerste keer dat UVA en NMM zulk een grootschalig kunstwerk presenteren.
High Arctic är det första uppdrag av denna storlek och omfattning som UVA åtagit sig i Storbritannien, och det är också första gången som NMM har anordnat en utställning av denna typ.
  306 Hits www.urantia.org  
(1986.3) 184:5.11 Om zes uur die morgen werd Jezus uit het huis van Kajafas geleid om voor Pilatus te verschijnen, ter bekrachtiging van het doodvonnis dat deze rechtbank van leden van het Sanhedrin zo onrechtvaardig en op zulk een onregelmatige wijze had gewezen.
184:5.2 Detta sammanträde av domstolen varade endast en halvtimme, och när de avslutade mötet för att gå inför Pilatus hade de avfattat åtalet, enligt vilket Jesus hade gjort sig förtjänt av dödsstraff under tre huvudpunkter:
  www.christiananswers.net  
Dat was duidelijk een grote fout. Maar nu moet je stoppen met daarover te piekeren. Je moet ook stoppen met zulk soort fouten te maken. Je bent al begonnen om verstandige beslissingen te nemen. Ik kon niet trotser op je zijn.
Ginger, Jag är ledsen att du blev gravid. Det var helt klart ett stort misstag. Men sedan stannade du upp och tänkte. Du slutade med att göra misstag. Du började fatta visa beslut. Jag kunde inte vara mer stolt över dig.
  2 Hits www.cai.org.au  
Langzamerhand begonnen de mensen met vasten en gebed in het gehele land. Mannen en vrouwen in ernstig gebed werkten hard voor de redding van hun natie. Zulk een gevecht en toewijding bewoog de arm van God en opende de ramen van de hemel.
Dag och natt i flera månader pågick en bönekedja med fasta under ledning av syster Helen Hall. Herren befallde författaren att starta ett böne- och fastekorståg, vilket snart spred sig över hela världen. Brodern och systern, Dale och Barbara Hanson, som var med oss, hjälpte också till. Snart blev många andra predikare och andefyllda troende uppväckta till att predika om bön och fasta på ett uppenbarande sätt.
  2 Hits www.cai.org  
Langzamerhand begonnen de mensen met vasten en gebed in het gehele land. Mannen en vrouwen in ernstig gebed werkten hard voor de redding van hun natie. Zulk een gevecht en toewijding bewoog de arm van God en opende de ramen van de hemel.
Dag och natt i flera månader pågick en bönekedja med fasta under ledning av syster Helen Hall. Herren befallde författaren att starta ett böne- och fastekorståg, vilket snart spred sig över hela världen. Brodern och systern, Dale och Barbara Hanson, som var med oss, hjälpte också till. Snart blev många andra predikare och andefyllda troende uppväckta till att predika om bön och fasta på ett uppenbarande sätt.
  www.dhamma.org  
Deze aanvaarding moet niet blindelings zijn, maar dient gepaard te gaan met begrip en onderscheiding. Enkel met een houding van vertrouwen kan een student serieus en grondig werken. Zulk vertrouwen in de leraar en de techniek is van essentieel belang voor het welslagen van de meditatie.
Människor med allvarliga psykiska problem har ibland kommit till Vipassanakurser med orealistiska förhoppningar att tekniken ska bota eller lindra deras mentala problem. Instabila relationer till andra människor och tidigare behandlingar kan indikera att man får svårt att nå goda resultat under en tiodagarskurs, eller ens att fullfölja den. Eftersom kurserna anordnas och genomförs av frivilliga vilka i regel saknar psykiatrisk utbildning har vi tyvärr inte möjlighet att ta hand om människor med dessa problem. Även om Vipassanameditation gör de flesta människor gott, är den inte en ersättning för medicinsk eller psykiatrisk behandling. Vi rekommenderar därför inte Vipassana för människor med allvarliga psykiska problem.
  3 Hits suttacentral.net  
“Monniken, deze bijeenkomst is vrij van babbelen, deze bijeenkomst is vrij van gekakel. Zij bestaat puur uit kernhout. Zo is de Sangha van monniken, zo is de bijeenkomst. Zo'n bijeenkomst is gaven waardig, gastvrijheid waardig, offergaven waardig, respectvolle begroeting waardig, het is een onvergelijkbaar veld van verdiensten voor de wereld—zo is de Sangha van monniken, zo is deze bijeenkomst. Het is zulk een Sangha, dat een kleine gift die is gegeven, een grote gift wordt en een grote gift een nóg grotere—zo is de Sangha van monniken, zo is deze bijeenkomst. Zulk een bijeenkomst is zeldzaam voor de wereld om te zien—zo is de Sangha van monniken, zo is deze bijeenkomst. Zulk een bijeenkomst, welke waard is om vele mijlen met een reiszak voor te reizen—zo is de Sangha van monniken, zo is deze bijeenkomst.”
Jag har hört att Den Välsignade vid ett tillfälle vistades i Savatthi i det östra klostret, Migaras moders palats, tillsammans med många kända äldre lärjungar—med Bhante Sariputta, Bhante Maha Moggallana, Bhante Maha Kassapa, Bhante Maha Kaccana, Bhante Maha Kotthita, Bhante Maha Kappina, Bhante Maha Cunda, Bhante Revata, Bhante Ananda och andra kända äldre lärjungar. Vid detta tillfälle undervisade och handledde äldre munkar. Några äldre munkar undervisade och handledde tio munkar, somliga undervisade och handledde tjugo munkar, somliga undervisade och handledde trettio munkar, somliga undervisade och handledde fyrtio munkar. De nya munkarna, som undervisades och handleddes av de äldre munkarna, blev mycket insiktsfulla och efter hand briljanta.
  www.nirvanashop.com  
IN GEEN GEVAL ZIJN DE WINKELEIGENAREN, MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, OF FILIALEN OF HUN MANAGERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFBARE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK OF WINST.), ONGEACHT DE OORZAAK, OOK VOOR CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF ANDERS, EN OF HET BEDRIJF WEL OF NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN EVENTUELE SCHADE; U GAAT AKKOORD DAT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSONDERDELEN VAN ZULKE SCHADE HET TOTALE BEDRAG VAN GEKOCHTE GOEDEREN NIET OVERTREFT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BUTIKSÄGARE, DESS MODERBOLAG ELLER DOTTERBOLAG, ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER ELLER OMBUD ANSVARA FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING ELLER VINSTER), OAVSETT OM SKADAN UPPKOMMIT GENOM AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH OAVSETT HURUVIDA FÖRETAGET HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DU SAMTYCKER TILL ATT FÖRETAGSPARTERNAS MAXIMALA ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV NÅGON PRODUKT INTE SKALL VARA STÖRRE ÄN PRISET PÅ PRODUKTEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDANTAG AV ANSVAR FÖR VISSA SKADOR, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA JURISDIKTIONERS LAGAR GÄLLER FÖR DETTA AVTAL.
  lingvo.info  
Echter, en juist omdat overeenkomst zulk een fundamenteel concept is, is dubbelzinnigheid of afwezigheid van dergelijke markeerders bij één of meer woorden toegestaan​​, zolang ten minste één woord de nodige informatie behoudt.
Syntetiska språk (morfologi) markerar inte bara relationerna mellan konstituenter, utan tillhandahåller även ofta en synlig länk mellan orden inom en konstituent. Det bästa exemplet på detta är kongruens, där alla ord inom en substantivfras delar samma numerus, genus och kasus (se till exempel Lingvopedias substantiv-tabeller för slovakiska, tyska etc.) Den portugisiska substantivfrasen as novas casas (de nya husen), till exempel, uppvisar explicit kongruens både vad gäller numerus (plural) och genus (femininum) för alla sina tre konstituerande ord. Emellertid, och just eftersom kongruens är ett så grundläggande koncept, är avsaknaden av sådan information tillåten så länge som åtminstone ett av orden har kvar den nödvändiga informationen. Således är kasus i en tysk substantivfras mer synligt i artikeln än i substantivet (der Hund, des Hundes, dem Hund, den Hund), och engelska markerar bara plural på substantiv, inte på adjektiv eller artiklar.