zonal – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   6 Domains
  2 Hits www.foreca.ro  
Past observations, Bijsk Zonal'naja
Данни от минали наблюдения, Bijsk Zonal'naja
  4 Hits www.foreca.com  
Observed at Bijsk Zonal'naja
Измервания от Bijsk Zonal'naja
  www.geophys.bas.bg  
The forecast of adjusted values of total ozone over Bulgaria was made under developed in NIGGG section "Atmospheric Physics". The local model is based on statistically justified dependencies of the season, the stratospheric temperature and the quasibienal equatorial oscillation of the stratospheric zonal wind.
Представената прогноза на изгладените стойности на тоталния озон над България е направена съгласно разработения в НИГГГ, секция "Физика на атмосферата" локален модел, който се основава на статистически обосновани зависимости на тоталния озон от сезона, от стратосферната температура и от квазидвугодишната екваториална осцилация на стратосферния зонален вятър. С червен цвят са показани изгладените стойности от измервания, а със син цвят - прогноза за три месеца напред.
  www.lifeneophron.eu  
The oak zone (300-800 m) dominated by Quercus frainetto, Quercus pubescens and Quercus dalechampii; the fir-beech zone (800-1,000 m) with typical species such as Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; the Black Pine zone which extends in mixed stands within the previous and following vegetation zones; and finally the coniferous forest zone above 1,000 m dominated by mixed stands of Scots Pine, Norway Spruce and Silver Birch. Furthermore, at this altitude there is non-zonal vegetation with bogs, dominated by moss and dry grasslands with Festuca spp.
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.
  lifeneophron.eu  
The oak zone (300-800 m) dominated by Quercus frainetto, Quercus pubescens and Quercus dalechampii; the fir-beech zone (800-1,000 m) with typical species such as Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; the Black Pine zone which extends in mixed stands within the previous and following vegetation zones; and finally the coniferous forest zone above 1,000 m dominated by mixed stands of Scots Pine, Norway Spruce and Silver Birch. Furthermore, at this altitude there is non-zonal vegetation with bogs, dominated by moss and dry grasslands with Festuca spp.
В областта се наблюдават четири растителни зони. Дъбова зона ( 300-800 м.), с преобладаваши видове Quercus frainetto, Quercus pubescens и Quercus dalechampii; зона на смесените буково – иглолистни гори (800 -1000 м), с типични видове като Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus nigra, Salix alba, Populus tremula, Betula pendula; зона на черния бор, която е разположена мозаично на определени територии в границите на предишните и следващите растителни зони; и най-накрая зона на иглолистните гори над 1000 м. надморска височина, с преобладаващи смесени масиви οт видовете шотлански бор, норвежки смърч и сребриста бреза. В допълнение, на тази надморска височина има незонална растителност с мочурища, където преобладаващата растителност са мъховете и сухите тревни съобщества с Festuca spp., както и скалните разкрития, проломите и тревните съобщества в субалпийската зона. Тези обширни гори, включително и девствени букови и иглолистни гори (например необезпокояваните естествени екосистеми на непокънатите гори на Фрактос, както и горите на Цичла и Шенту), са едни от най-продуктивните в Гърция.