zero – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      267 Results   68 Domains
  3 Hits memocamp.com  
Looks like a Zero.
Izgleda kot ničla.
  31 Hits www.freenode.info  
manufacturer: Sub-Zero
proizvajalec: Sub-Zero
  www.solvera-lynx.com  
From Energy Efficiency to Zero Emissions in Buildings and Industry!
Podjetniški zgled: Od energetsko učinkovitih do brezemisijskih stavb in industrije
  31 Hits freenode.info  
manufacturer: Sub-Zero
proizvajalec: Sub-Zero
  19 Hits www.forexagentreviews.com  
Zero Spreads - Swiss Markets
1:500 finančnega vzvoda - Swiss Markets
  www.hotel-ribno.si  
Zero Waste
Fotogalerija
  16 Hits www.nato.int  
NATO and the European Defence Agency - not a zero-sum game
Nato in Evropska obrambna agencija – to ni igra z ničelno vsoto
  play.google.com  
Google has a zero-tolerance policy against child sexual abuse imagery. If we become aware of content with child sexual abuse imagery, we will report it to the appropriate authorities and delete the Google Accounts of those involved with the distribution.
Google ima pravilo ničelne tolerance do otroške pornografije. Če odkrijemo vsebino z otroško pornografijo, bomo to prijavili ustreznim organom in izbrisali Google Račune oseb, vpletenih v razširjanje.
  www.britishcouncil.si  
IELTS provides results for all levels of English: there is no such thing as a pass or fail. You will be given a score from zero to nine for each part of the test – Listening, Reading, Writing and Speaking
Ocene na izpitu IELTS ustrezajo različnim ravnem znanja angleščine. Ocene se ne delijo na pozitivne in negativne. Vsak del izpita – slušni, bralni, pisni in ustni – bo posebej ocenjen z oceno od nič do devet.
  11 Hits www.unis.unvienna.org  
Three decades into this crisis, let us set our sights on achieving the "three zeros" -- zero new HIV infections, zero discrimination and zero AIDS-related deaths. On this World AIDS Day, let us pledge to work together to realize this vision for all of the world's people.
Po treh desetletjih krize si moramo zastaviti jasne cilje za doseganje 'treh ničel', kar pomeni nič novih okužb z virusom HIV, brez diskriminacije in nič smrti zaradi aidsa. Na ta svetovni dan aidsa se zavežimo, da bomo s skupnimi močmi uresničevali omenjeno vizijo, in sicer za vse ljudi na tem svetu.
  www.croatia-in-the-eu.eu  
Work carried out by a consortium led by the North-West Croatia Regional Energy Agency resulted in one million citizens in Europe being educated about the advantages of sustainable development and the benefits of energy efficient buildings, thereby furthering the development of so-called ‘nearly zero energy buildings’ in both Ireland and Croatia.
Zaradi dela, ki ga je opravil konzorcij pod vodstvom Regionalne energetske agencije severozahodne Hrvaške, se je milijon državljanov v Evropi poučil o prednostih trajnostnega razvoja in koristih energetske učinkovitosti stavb, s čimer se spodbuja razvoj tako imenovanih „energetsko neodvisnih stavb“ na Irskem in Hrvaškem.
  2 Hits www.google.ie  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  2 Hits www.via-alpina.org  
For it to remain so, a sewage system was installed at a very early stage in the area, which takes the waste water to Berchtesgaden and the local treatment plant. Moreover, only electric boats are allowed on the lake, thus keeping the water pollution level at virtually zero.
Občina Schönau je največja turistična občina na Bavarskem, nudi številne možnosti prenočitve in pivnice. Z električnim čolnom brez truda dospemo do St. Bartolomä ali jezera Hintersee. Voda jezera Königsee je tako čista, da jo lahko pijemo. Da bi tako tudi ostalo, so že davno izdelali kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadne vode v Berchtesgaden, v krajevno čistilno napravo. Po jezeru se vozimo izključno z električnimi čolni, tako da ne prihaja do onesnaževanja vode.
  www.zejn.si  
ShakeSpeare™ understands the workflows of legal cases for you, enables on-line collaboration with external lawyers and systemizes and automatizes legal tasks. Achieve zero-tolerance to human-errors in your legal department.
V vsaki banki je pravni oddelek izrednega pomena in ShakeSpeare™ pomaga, da pravni postopki tečejo nemoteno, spisi so vodeni sistematično in skrbno, naroki na sodiščih pa nikoli zamujeni. ShakeSpeare™ razume kompleksne pravne postopke in avtomatizira pravna opravila kar v največji možni meri. Omogoča on-line sodelovanje pravnih strokovanjakov tako znotraj banke, kot tudi zunanjim ekspertom preko varnih in zaupanja vrednih povezav. Ključno je, da s ShakeSpeare™om naši uporabniki dosežejo nično toleranco do napak, kar je pri njihovem pomembnem poslu ključno.
  www.google.li  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  www.google.no  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  www.rrc.si  
Public procurement – transparent spending or a nightmare? Take control over the public procurement implementation in your hands. All documentation in one place, shorter procedures, lower paper consumption, zero mistakes. Več o rešitvi
Za pravočasno oddane ponudbe brez zamujenih rokov Izberite lažjo pot za pregledno, sledljivo in pravočasno pripravo ponudb, z možnostjo arhiviranja dokumentacije na enem mestu in možnostjo spremljanja realizacije pridobljenih pogodb. Več o rešitvi
  www.google.de  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google ima glede slik spolne zlorabe otrok pravilnik o ničelni toleranci. Prepovedano je vsakršno oglaševanje, povezano s slikami spolne zlorabe otrok. Če izvemo za slike spolne zlorabe otrok ali otroško pornografijo kjer koli v naših rezultatih iskanja ali na katerem od naših mest, jih odstranimo in obvestimo pristojne organe. Vsi Google Računi, uporabljeni za objavljanje slik zlorabe otrok, so takoj ukinjeni.
  31 Hits www.unaslovenia.org  
Standing at Ground Zero
Stati na mestu ‘Ground Zero’
  3 Hits www.ecb.europa.eu  
Net wealth is defined as the difference between households’ total assets and their total liabilities, so that it may also be zero or a negative figure.
Neto premoženje je opredeljeno kot razlika med skupnimi sredstvi in skupnimi obveznostmi gospodinjstva. To pomeni, da je neto premoženje lahko tudi enako nič ali negativno.
  2 Hits www.hotelmarina.si  
“KILOMETRE ZERO
“KILOMETER NIČ”
  2 Hits dmi.zrc-sazu.si  
2003: Domestic violence against women or how to achieve a zero tolerance?
2003: Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco
  www.gm4o.si  
1 x Bottle 750ml + Zero 10tub
1 x Bidon 750ml + Zero 10tub
  maps.google.ca  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  2 Hits eipcp.net  
" The term "afformative" is a negation of the "performative" in theatre, therefore, it is a kind of non-event. However, it is precisely the performative aspect of the post-drama theatre that ensures a constellation in which a non-event becomes an event. The zero point of movement, the unbearable silence, the unuttered word – all of these, as well as many other expressive forms encountered in the performances of the post-dramatic theatre, have a conspicuously performative force at first glance, but despite this they are events (theatrical, stage, performed events)."
[14] Čeprav ni šlo za umetniško, marveč direktno akcijo, tudi v tem primeru lahko zaznamo »radikalno tavtološkost dogodka«, kot jo poznamo iz nekaterih predstav sodobnega gledališča in o kateri smo pisali v spremni besedi k slovenskemu prevodu Postdramskega gledališča Hansa–Thiesa Lehmanna (Maska, Ljubljana 2003, str. 338): »Performativni rez torej vzpostavi položaj, v katerem že s svojo eksistenco kot tako ustvari razmere za možnost svoje lastne negacije: ‘afformance art’. Skovanka ‘aformativ’ je negacija ‘performativa’ v gledališču, je torej neki nedogodek. Vendar pa prav performativna razsežnost postdramskega gledališča zagotavlja konstelacijo, v kateri je tudi nedogodek dogodek. Ničta točka giba, neznosna tišina, neizgovorjena beseda, vse te in mnoge druge izrazne oblike, ki jih srečujemo v predstavah postdramskega gledališča, na prvi pogled nimajo izrazite performativne moči, a so kljub temu (gledališki, scenski, uprizoritveni, izvedbeni …) dogodki.«
  ar2005.emcdda.europa.eu  
In addition, compared with lifetime experience of ecstasy use, lifetime prevalence of magic mushrooms use was higher in Belgium, Germany and France and the same in the Czech Republic, Denmark, Italy, the Netherlands and Poland. Lifetime prevalence of magic mushrooms use was zero in Cyprus, Finland and Romania, rising to 4 % in Germany, Ireland and the United Kingdom, and to 5 % in Belgium, France and the Netherlands.
Raziskava ESPAD je o uživanju "čudežnih gob" prvič poročala leta 2003. Ocene o razširjenosti uživanja "čudežnih gob" med 15- in 16-letnimi dijaki so v večini sodelujočih držav v raziskavi presegle ocene za LSD ali druge halucinogene droge ali so bile enake (31). Poleg tega je bila v primerjavi z izkušnjami uživanja ekstazija v življenju razširjenost uživanja čudežnih gob kadar koli v življenju višja v Belgiji, Nemčiji in Franciji ter enaka na Češkem, Danskem, v Italiji, na Nizozemskem in Poljskem. Število tistih, ki so čudežne gobe v življenju kdaj zaužili, je bilo nič na Cipru, Finskem in v Romuniji, 4 % v Nemčiji, na Irskem in v Združenem kraljestvu ter 5 % v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Razširjenost je najvišja na Češkem (8 %). Podatki o trendu uživanja čudežnih gob niso na voljo.
  3 Hits www.linnapeadepakt.eu  
energy as well as emissions of certified green electricity are considered to be zero. Also the CO   2
Označite kvadratek, ki ustreza vašemu izbranemu pristopu za emisijske faktorje (IPCC / LCA). Označite tudi, ali emisije navajate v emisijah CO ali ekvivalentih CO . 2 2
  2 Hits transversal.at  
" The term "afformative" is a negation of the "performative" in theatre, therefore, it is a kind of non-event. However, it is precisely the performative aspect of the post-drama theatre that ensures a constellation in which a non-event becomes an event. The zero point of movement, the unbearable silence, the unuttered word – all of these, as well as many other expressive forms encountered in the performances of the post-dramatic theatre, have a conspicuously performative force at first glance, but despite this they are events (theatrical, stage, performed events)."
[14] Čeprav ni šlo za umetniško, marveč direktno akcijo, tudi v tem primeru lahko zaznamo »radikalno tavtološkost dogodka«, kot jo poznamo iz nekaterih predstav sodobnega gledališča in o kateri smo pisali v spremni besedi k slovenskemu prevodu Postdramskega gledališča Hansa–Thiesa Lehmanna (Maska, Ljubljana 2003, str. 338): »Performativni rez torej vzpostavi položaj, v katerem že s svojo eksistenco kot tako ustvari razmere za možnost svoje lastne negacije: ‘afformance art’. Skovanka ‘aformativ’ je negacija ‘performativa’ v gledališču, je torej neki nedogodek. Vendar pa prav performativna razsežnost postdramskega gledališča zagotavlja konstelacijo, v kateri je tudi nedogodek dogodek. Ničta točka giba, neznosna tišina, neizgovorjena beseda, vse te in mnoge druge izrazne oblike, ki jih srečujemo v predstavah postdramskega gledališča, na prvi pogled nimajo izrazite performativne moči, a so kljub temu (gledališki, scenski, uprizoritveni, izvedbeni …) dogodki.«
  ar2006.emcdda.europa.eu  
Deaths in which cocaine played a causal role (alone or in combination) were reported by Germany (166), Spain (53), France (14), Netherlands (20), and United Kingdom (142 ‘mentions’ – 113 in England and Wales). Nine other countries reported from zero to two cases.
Države, ki so poslale podatke, so v nacionalnih poročilih za leto 2005 navedle 400 smrtnih primerov zaradi uživanja kokaina, kar je minimalna ocena. Zdi se, da je bil v večini teh primerov vzrok smrti kokain, čeprav to iz poročil ni vedno popolnoma razvidno. Devet držav ni izrecno navedlo obstoja ali neobstoja smrtnih primerov zaradi uživanja kokaina. Kokain je bil vzrok za 0 do 20 % zabeleženih akutnih smrtnih primerov zaradi uživanja drog, povzročil je 10 do 20 % takšnih smrtnih primerov v Nemčiji, Španiji, Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. O smrtnih primerih, ki jih je povzročil kokain (sam ali v kombinaciji), so poročali Francija (14), Nemčija (166), Španija (53), Nizozemska (20) in Združeno kraljestvo (142 "navedb" – 113 v Angliji in Walesu). Devet drugih držav je poročalo o nič do dveh primerih. Poleg tega v nekaterih državah kokain pogosto najdejo pri toksikoloških analizah prevelikih odmerkov opioidov. Iz omejenih razpoložljivih podatkov je težko zagotovo ugotoviti trende, zdi pa se, da se ti povečujejo v vseh državah z večjim številom primerov, tj. v Nemčiji, Španiji, Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu, čeprav na Nizozemskem v zadnjih dveh letih ni bilo povečanja.
  www.glampingsolutions.com  
Because the only source of sunlight in Siberian forrests is up high, the branches grow higher as well. Most of the trunk remains bare and it contains almost zero gnarls or resin, both of which spoil the appearance of the final product.
Gozdovi v Sibiriji so večinoma strnjeni. Med debli je tako le malo razmika in do posameznega drevesa seže le malo sončnih žarkov. Drevesa zato rastejo počasi in predvsem v višino, da lahko absorbirajo sončno svetlobo. Ker rastejo počasi, v deblu nastajajo letnice, ki so med seboj zelo skupaj. Tako ima avtohtoni sibirski macesen v veliki večini več kot 10 letnic na 1cm prečno žagane površine. Plantažni sibirski macesen jih v 1cm površine vsebuje približno 3 do 5. Gostota je za obstojnost zelo pomemben dejavnik. Gostejši kot je les, bolj je obstojen. Desko ki vsebuje več kot 8 letnic na 1cm prečno žagane površine uvrščamo med resonančni les. Resonančni les »deluje« zelo enakomerno. Ob povečani vlagi se enakomerno širi, ob povečani sončni svetlobi pa enakomerno krči. Tako je možnost za nastanek razpok in krivljenja lesa veliko manjša. Ker je v sibirskih gozdovih edini vir sončne svetlobe zgoraj, zaradi lažjega absorbiranja le te tudi veje rastejo višje. Velik del debla tako ostane neporaščen, tak material pa skoraj ne vsebuje grč in smole, ki ravno tako kvarita videz in funkcionalnost končnega izdelka. V sredici lesa se napetosti, ki se po poseku zaradi spremembe v vlažnosti združijo, tam pa les v večini primerov razpoka. Sredico, oziroma stržen zato pred nadaljnjo obdelavo materiala izžagamo. Kljub temu, pa na koncu še vedno ostane kakšna grča. Tiste, ki bi lahko v prihodnje izpadle, prevrtamo z vrtalnikom, na to mesto pa fiksiramo umetno grčo, ki ne izpade. Celotno površino na koncu skobljamo in dvakrat zbrusimo, da je končni videz brezhiben. Za dodaten sijaj, deske pred montažo še naoljimo. Takšna je fasada vašega novega bungalova.