zones – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      92 Results   33 Domains
  2 Hits twohomelands.zrc-sazu.si  
URŠULA LIPOVEC ČEBRON, JELKA ZORN: Autonomy and Control of Migration in European “Buffer Zones
URŠULA LIPOVEC ČEBRON, JELKA ZORN: Avtonomija in nadzor migracij v evropskih »tamponskih conah«
  11 Hits www.nato.int  
Initially, Taliban commanders mainly confined themselves to taxing drug shipments that moved through their control zones, and later began providing protection for opium shipments and heroin refineries.
Na začetku so se talibanski poveljniki večinoma omejevali na obdavčevanje pošiljk drog, ki so potovale čez njihovo območje nadzora, kasneje pa so začeli zagotavljati zaščito pošiljk drog in obratov za prečiščevanje heroina. Danes pa ni nič nenavadnega, če slišimo o talibanskih poveljnikih, ki vodijo lastne obrate, katerih število se je na ozemlju pod nadzorom upornikov vrtoglavo povzpelo.
  2 Hits www.seastarfestival.com  
At the second Sea Star Festival, held from May 24th to 27th in the beautiful Stella Maris lagoon in Umag, tens of thousands of music pilgrims passed through the festival door and partied tirelessly in 16 festival zones, with 7 stages filled with dancing music and fans craving for the first summer open air festival!
Tekom druge izdaje festivala Sea Star, ki je potekala med 24. in 27. majem, je festivalska vrata prestopilo več deset tisoč glasbenih navdušencev, ki so se neutrudno zabavali na 16 festivalskih območjih. 7 festivalskih odrov je bilo zapolnjenih s plesno glasbo in festivalskimi privrženci, željnimi sprostitve na prvem velikem poletnem festivalu.
  2 Hits www.bosch.si  
Modular public address and voice evacuation systems from Bosch facilitate this. They let you make announcements in certain zones only or everywhere at once. Crystal-clear sound quality from a wide range of loudspeakers ensures full coverage and audibility throughout the airport.
To omogočajo Boschevi modularni sistemi za javno obveščanje in glasovni sistemi za evakuacijo. Omogočajo izdajo javnih obvestil le na določenih območjih ali na vseh koncih hkrati. Izjemno visoka kakovost zvoka, ki se širi iz velikega števila zvočnikov, je zagotovilo, da jasno obvestilo doseže vsakogar na letališču.
  www.ecb.europa.eu  
Landscaping will be carried out in accordance with the plans drawn up by the Swiss landscape architects, Vogt. These are based on a fluid interplay between the requisite site access zones and the topographical elements of the landscaped park area.
Zemljišče nove stavbe ECB bo krajinsko urejeno po načrtih švicarskih krajinskih arhitektov skupine Vogt. Ureditev je zasnovana kot fluiden preplet površin, potrebnih za dostop do stavbe, in topografskih elementov krajinsko urejenega parka.
  www.eu2008.si  
The current geographical priorities of the CFSP are the Western Balkans, the Middle East, Iraq, Iran, the Southern Caucasus and Central Asia, as well as the conflict zones of Africa. The priority issues are the fight against terrorism, non-proliferation, conflict prevention, human rights, and the reinforcement of effective multilateralism.
Med trenutne geopolitične prednostne naloge SZVP spadajo Zahodni Balkan, Bližnji vzhod, Irak, Iran, južni Kavkaz, osrednja Azija in krizna žarišča v Afriki. Siceršnje prioritete pa so boj proti terorizmu, neširjenje jedrskega orožja, preprečevanje konfliktov, človekove pravice in spodbujanje učinkovitega multilateralizma.
  3 Hits www.gepgis.eu  
The results of hydrogeological researches were applied by the Ministry of Agriculture and Environment for preparation of the expert basis for the Decree on water protection zones on the Trnovo-Banjšice plateau.
V takšnih kritičnih situacijah, vstopijo v akcijo Deželna civilna zaščita, prizadete občine, upravljalci vodovodov, državne gasilske enote, Deželna agencija za varstvo okolja, območna zdravstvena služba ter po potrebi prefektura in lokalne skupnosti.
  6 Hits www.unis.unvienna.org  
The new "Protocol V on Explosive Remnants of War," which forms part of the Convention on Certain Conventional Weapons, provides a significant legal basis for efforts to protect civilian populations and humanitarian missions and organizations in conflict zones.
Novi "Protokol V (o eksplozivnih ostankih vojn)", ki je del Konvencije o določenih vrstah konvencionalnega orožja, predstavlja pomembno pravno podlago prizadevanjem za zaščito civilnega prebivalstva, humanitarnih misij in organizacij na konfliktnih področjih. Ko se glavni spopadi zaključijo, so podpisnice sporazuma zavezane, da informacije o uporabi eksplozivnih sredstev razkrijejo tistim, ki so zmožni zagotoviti osveščanje o nevarnostih ali izvajati označevanje in odstranjevanje orožja na prizadetih območjih.
  www.lju-airport.si  
Visit our two book crossing zones
Prijavite se na naše E-novice
  www.igea.si  
Valuation models for the real estate mass appraissal system (valuation tables, valuation zones, additional factors)
Modeli množičnega vrednotenja nepremičnin (vrednostne tabele, vrednostne zone, dodatni faktorji)
  www.britishcouncil.si  
Practice zones with e-books to prepare you for the Listening, Reading, Writing and Speaking tests
kotičke za vaje z e-knjigami, ki vam pomagajo pri pripravi na vsakega od štirih delov izpita: slušnega, bralnega, pisnega in ustnega
  3 Hits www.goodyear.eu  
SmartTred Technology features specific tread zones that adjust to road conditions.
tehnologiji ActiveCornerGrip in ActiveBraking, ki zagotavljata boljšo vodljivost pri ostrem zaviranju in zavijanju;
  www.belakrajina.si  
Business Zones in Bela krajina Region
Poslovne cone v Beli krajini
  9 Hits www.kapsch.net  
Pedestrian zones
območja za pešce
  giam.zrc-sazu.si  
Public Passenger Transport – Tariff zones (applied project • 2007–2008)
Javni potniški promet – tarifne cone (aplikativni projekt • 2007–2008)
  www.bridgat.com  
Alloy bracelet with fold-over clasp Digital and analog dual time zones Multifunction digital watch for businessmen SPECIFICATIONS Type Men’s wristwatch Model 1021 Movement D..
Zlitine zapestnico s krat-nad zaponka Digitalne in analogne dvojno časovnih pasov Večnamenske prsten bedeti za poslovneže SPECIFIKACIJE Vrsta Moška ura Model 1021 Gibanje Digitaln..
  www.cpoef.si  
“From the beginning, our goal on the FELU MBA has always been to release the potential of our students and expand their horizons. To achieve that, we have often pushed them out of their comfort zones and tossed them out into the ocean for them to learn how to navigate. I’m proud that when they finish the programme, they are ambitious, the ethical boundaries and the sky are the only limits they have and also what makes me proud is that this path has taken us where we are now, is the one which also awarded us with this prestigious accreditation”.
»Ves čas, že od samega začetka, je bil cilj programa FELU MBA razviti potencial naših študentov in razširiti njihovo obzorje. Da bi to dosegli, smo jih pogosto potisnili iz cone udobja in jih ‘vrgli v ocean’, da bi se naučili krmariti. Ponosna sem, da bodo ob zaključku programa ambiciozni, saj so njihove edine omejitve etična načela in nebo. Ponosna sem tudi na to, da nas je naša pot pripeljala do tu, kjer smo sedaj, in da smo prejeli to prestižno akreditacijo.«
  13 Hits www.unaslovenia.org  
These are: strengthened compliance by all parties with international law such as access to conflict zones; more consistent engagement with non-State armed groups to ensure their compliance and safe access to populations; greater ability for peacekeeping missions to protect more effectively such as by active policing of territory; better and safer to civilians in need; and enhanced accountability for perpetrators of crimes and crimes against humanity.
Izrael, DR Kongo, Afganistan in Darfur so štirje primeri, kjer je očiten prepad med politiko in prakso. "Za zaprtje tega prepada bo potrebna večja zaveza vseh za uveljavljanje mednarodnega prava. Več politične volje in manj političnih izjem. Za vse morajo veljati enaki standardi," piše v poročilu Pillayjeve.
  www.ljubljanskobarje.si  
Protection zones in the Park
Število ožjih zavarovanih območij
  eipcp.net  
My thesis is therefore twofold: the case of Slovenia cannot be properly understood if it is not enlarged on the one hand as being the symptom and the rearticulation of the process of necropolitics (Achille Mbembe) in the European Union today, and on the other hand as being the symptom and the rearticulation of the turbo fascist processes (Žarana Papić) in the post-Yugoslav territory (mainly analysed by Papić in Serbia). In “Necropolitics,” (2003) Achille Mbembe discusses the spatial demarcations of the state of exception as the geopolitical demarcation of zones, and the more recent mobilisation of the war machine.
Zato sta moji tezi dvojni: primera Slovenije ni mogoče razumeti pravilno, če ga ne upoštevamo hkrati kot simptom in ponovno artikulacijo procesa nekropolitike (Achille Mbembe) v Evropski uniji danes, na drugi strani pa kot simptom in ponovno artikulacijo turbofašističnih procesov (Žarana Papić) na ozemlju nekdanje Jugoslavije (ki ga je Papićeva analizirala na primeru Srbije). V svojem eseju Necropolitics (2003) Achille Mbembe obravnava prostorske razmejitve izrednega stanja, ki jih razume kot geopolitične razmejitve con, in novejšo mobilizacijo vojnega stroja. Mbembe esej konča s trditvijo, da ne gre več za biopolitiko, pač pa za nekropolitiko. Pri tem je seveda treba upoštevati nekropolotiko hkrati kot simptom in ponovno artikulacijo, in sicer po Santiagu Lópezu Petitu, ki v svojem eseju A civic democracy: a new form of control (Civilna demokracija: nova oblika nadzora) uporablja termin artikulacija tako za oznako procesa kot za njegove rezultate.
  transversal.at  
My thesis is therefore twofold: the case of Slovenia cannot be properly understood if it is not enlarged on the one hand as being the symptom and the rearticulation of the process of necropolitics (Achille Mbembe) in the European Union today, and on the other hand as being the symptom and the rearticulation of the turbo fascist processes (Žarana Papić) in the post-Yugoslav territory (mainly analysed by Papić in Serbia). In “Necropolitics,” (2003) Achille Mbembe discusses the spatial demarcations of the state of exception as the geopolitical demarcation of zones, and the more recent mobilisation of the war machine.
Zato sta moji tezi dvojni: primera Slovenije ni mogoče razumeti pravilno, če ga ne upoštevamo hkrati kot simptom in ponovno artikulacijo procesa nekropolitike (Achille Mbembe) v Evropski uniji danes, na drugi strani pa kot simptom in ponovno artikulacijo turbofašističnih procesov (Žarana Papić) na ozemlju nekdanje Jugoslavije (ki ga je Papićeva analizirala na primeru Srbije). V svojem eseju Necropolitics (2003) Achille Mbembe obravnava prostorske razmejitve izrednega stanja, ki jih razume kot geopolitične razmejitve con, in novejšo mobilizacijo vojnega stroja. Mbembe esej konča s trditvijo, da ne gre več za biopolitiko, pač pa za nekropolitiko. Pri tem je seveda treba upoštevati nekropolotiko hkrati kot simptom in ponovno artikulacijo, in sicer po Santiagu Lópezu Petitu, ki v svojem eseju A civic democracy: a new form of control (Civilna demokracija: nova oblika nadzora) uporablja termin artikulacija tako za oznako procesa kot za njegove rezultate.
  www.multiplan.si  
Structural diversity of space arrangements is exposed as a quality that allows the diversity of experiencing the space within the wider surroundings and allows for the interweaving of individual zones, especially in terms of mixing different population groups (status, age ...).
Tam, kjer krajinsko podobo zarišejo pogledi na okoliška z daljnim pogledom na Julijce s Triglavom se nahaja območje obdelave v velikosti cca 6.6ha. Dana lokacija ima pomensko centralno vlogo v kraju, saj v sklopu grajenih struktur predstavlja osrednji prostor, kjer so poleg cerkve v smeri proti vaškemu jedru v minimalnem obsegu strnjene storitve javne-upravne namenske rabe. Z namenom konkretne opredelitve širšega konteksta v smislu večplastne podobe občinskega središča, območje delimo na nekaj posameznih prostorskih entiteti - ambientalnih celot. Strukturno raznovrstnost ureditve prostora izpostavimo kot kvaliteto, ki omogoča raznolikost doživljanja prostora širše okolice in omogoča prepletanja posameznih con predvsem v smislu mešanja različnih skupin prebivalstva (status, starost…). V tem se kaže izjemna prednost kraja, ki ima možnost, da medsebojno poveže različne skupine prebivalcev na prostorsko povezanem območju, vse z namenom medsebojnega povezovanja in njihove vključenosti v družbo.
  8 Hits www.via-alpina.org  
The glaciers have dramatically receded since the middle of the 20th century. In the scour zones, however, the last floods of 1850 and 1920 can still be clearly traced on the side moraines. The development of the vegetation, from the first pioneer plants in the glacial scour zone to the vividly coloured mixed plant populations in the area of the 1850’s moraines, is of great botanical interest.
Kotanja pod prelazom Bielerhöhe je celinsko razvodje rek Ren (Baltik) in Donave (Črno morje) in povezuje dolini Paznauntal in Montafon. Ob pogledu na akumulacijsko jezero Silvretta se pred našimi očmi zvrstijo ugledni zaledeneli predstavniki vorarlberških tritisočakov: Piz Buin (z 3.312m najvišji vrh pokrajine), Silvrettahorn (3.244m) in Schneeglocke (3.223m). Vzhodno od tu se nad ledenikom Vermunt kot skupno stičišče občin Vorarlberg, Tirol in Graubünden dviga vzpetina Dreiländerspitze (3.197m). Ledeniki so od sredine 20. stoletja izpostavljeni naglemu topljenju. Na strankih morenah so visoki nivoji ledenika iz obdobja med 1850 in 1920 še dobri vidni. Za botanike je zanimiv razvoj rastlinstva od prvih pionirskih rastlin na čelu ledenika, pa do mešanih rastlinskih združb na morenah iz leta 1850. Potoki, ki izvirajo v čelu ledenikov Vermunt in Ochsental, tvorijo začetek reke Ill. Ill kot glavna reka teče skozi dolini Montafon in Walgau, in se pri kraju Feldkirch izliva v Ren. Gorska veriga med Partenenom in prelazom Hochmaderer velja za ekološko zgledno, v glavnem prvobitno in naravno gorsko biotopno področje in je značilno za silikatne Alpe v Vorarlbergu. … Dragocenost te pokrajine ni le v njeni prvobitnosti in precejšnji neokrnjenosti, temveč tudi v popolni paleti alpske favne (razen iztrebljenih večjih zveri), ki jih je najti v dobrih populacijah (Georg Grabherr, Biotopinventar Montafon, 1984, 804). Tukaj so se že pred nekaj desetletji udomačile tudi večje črede alpskih kozorogov. Kjer se danes razprostira akumulacijsko jezero Silvretta, je ravnica visokogorske doline do konca 30-ih let prejšnjega stoletja služila kot alpski pašnik Großvermuntalpe. Z Vermuntom so od srednjega veka dalje gospodarili retoromanski kmetje iz Ardeza in Guarda v občini Unterengadin. Med interglacialno otoplitvijo še ni bilo zelo nevarno, živino gnati po zaledenelem prelazu Vermunt. Od 16. stoletja naprej pa so se ledeniki pričeli premikati naprej, zaradi česar je bilo živino vedno težje voditi, tako da so Engadinci v 18. stoletju svoje planinske pašnike prodali montafonskim kmetom. Po I. svetovni vojni je postalo območje Vermunta glavna oporna točka leta 1922 ustanovljenih voralberških elektrarn na Illu. V letih 1925-1930 so zgradili vermuntsko akumulacijsko jezero z vermuntsko elektrarno v Partenenu, ter toplovod v Porenju, ki je bil prvi toplovod v Evropi. V letih 1938-1952 so zgradili še zbiralnik Silvretta in zgornjo elektrarno v Vermuntu. Dovoz, ki je bil sprva namenjen